Alla oleva vetoomus on luovutettu Helsingin yliopistolle 11.4.. Sen ottivat vastaan vararehtori Kai Nordlund ja hallituksen puheenjohtaja Niklas Bruun. Vetoomus on auki Helsingin yliopiston henkilökunnalle ja tutkijoille. Sen voi allekirjoittaa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen matias.ingman@helsinki.fi ja kertomalla asemansa ja osastonsa.

 

Vetoomus yliopistolle sotaa pakenevien tukemiseksi

Helsingin yliopisto on päättänyt myöntää erillisten opintojen suoritusoikeuksia henkilöille, joiden tutkinto-opintojen suorittaminen on keskeytynyt ukrainalaisessa korkeakoulussa sodan takia. Opiskelijoilta ei peritä erillisten opintojen maksuja.

Kiitämme yliopistoa siitä, että se ryhtyi nopeasti toimeen tukeakseen sotaa pakenevia ihmisiä.

Yliopistolaki velvoittaa maamme yliopistoja kasvattaman opiskelijoita palvelemaan koko ihmiskuntaa. Strategiassaan yliopisto on sitoutunut olemaan vastuullisuuden edelläkävijä, ja huomioimaan sen kaikessa toiminnassaan. Yliopiston arvot ovat totuus, sivistys, vapaus ja yhteisöllisyys, minkä on linjattu toteutuvan muun muassa tasa-arvoisuutena ja yhdenvertaisuutena.

Niinpä vetoamme yliopistoon, jotta se välittömästi laajentaa tämän linjauksen kattamaan kaikki Suomeen saapuneet ihmiset, joiden korkeakouluopinnot ovat keskeytyneet sodan tai vainon takia, riippumatta kansalaisuudesta, alkuperämaasta, tai maasta jossa opintoja on suoritettu.

 

Vädjan till universitetet att stöda människor på flykt undan krig

Helsingfors universitet har beslutat att bevilja enskilda studierätter åt personer, vilkas examensstudier vid högskolor i Ukraina har avbrutits av kriget. Studenterna befrias från studieavgifter.

Vi tackar universitetet för det snabba beslutet om stöd till människor som är på flykt undan kriget.

Universitetslagen förpliktar vårt lands universitet att fostra de studerande till att tjäna hela mänskligheten. I sin strategi har universitet förbundit sig till att vara en föregångare i ansvarstagandet och att beakta denna strävan i all sin verksamhet. Universitetets värderingar är sanning, bildning, frihet och gemenskap vilket skall innebära bland annat jämlikhet och jämställdhet.

Vi vädjar därför till universitetet att det omedelbart utvidgar sitt beslut till att gälla alla som kommit till landet, vilkas högskolestudier har avbrutits av krig eller förföljelse, oberoende av nationalitet, ursprungsland eller det land där studierna har gjorts.

 

A call for the University of Helsinki to support people displaced by war

University of Helsinki has granted the right to complete non-degree studies to people who have arrived in Finland and whose degree studies have been suspended at Ukrainian higher education institutions due to war. No fees will be charged for non-degree studies.

We applaud the University for quickly taking this measure to support people displaced by war.

The Universities Act requires Finnish universities to educate students to serve humanity at large. In its strategy, the University has committed to being a leader in responsibility, and to promoting this value in every choice it makes. The University’s values are truth, bildung, freedom, and inclusivity, reflected as a pledge to promote equality.

We thus call on the University to immediately extend this policy to all people who have arrived in Finland whose higher education studies have been suspended due to war or persecution, regardless of citizenship, country of origin, or country where the person had studied.

 

Allekirjoittaneet

Helsingin yliopiston tieteentekijät

Jukka Kekkonen, emeritusprofessori, oikeustiede

Heikki Patomäki, maailmanpolitiikan professori, tutkijakollegium

Syksy Räsänen, yliopistotutkija, fysiikan osasto

Teivo Teivainen, maailmanpolitiikan professori, yleisen valtio-opin osasto

Thomas Wallgren, filosofian professori, filosofian, historian ja taiteiden tutkimuksen osasto/professor i filosofi, avdelningen for filosofi, historia och konstforskning

Kristiina Brunila, professori, kasvatustieteiden osasto, AGORA kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon tutkimuskeskus

Thomas Hackman, yliopistotutkija, fysiikan osasto

Markku Hannula, professori, opettajankoulutuslaitos

Visa Heinonen, professori, kuluttajatutkimuskeskus, valtiotieteellinen tiedekunta

Dimitrios Irodotou, postdoc-tutkija, fysiikan osasto

Antti Kupiainen, professori, matematiikan ja tilastotieteen osasto

Yrjö Lauranto, suomen kielen yliopistonlehtori, suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto

Tuomas Lähdeoja, tohtorikoulutettava, lääketieteellinen tiedekunta

Sari Päivärinne, yliopisto-opettaja, Suomen kieli ja kulttuuri, suomalais-ugrilainen ja pohjoismainen osasto

Seppo Sainio, saksan kielen yliopistonlehtori, kielikeskus

Till Sawala, akatemiatutkija, fysiikan osasto

Erna Bodström, post doc -tutkija, etnisten suhteiden ja nationalismin tutkimuskeskus CEREN

Janne Hukkinen, ympäristöpolitiikan professori, valttdk, Helsus

Antti Häkkinen, dosentti Talous- ja sosiaalihistoria

Konsta Kotilainen, väitöskirjatutkija, maailmanpolitiikka

Martta Myllylä, väitöskirjatutkija, valtiotieteellinen tiedekunta

Anna-Leena Riitaoja, yliopistotutkija, Helsinki Inequality Initiative (INEQ)

Joni Vainikka, tutkijatohtori, Geotieteiden ja maantieteen laitos

Taavi Sundell, väitöskirjatutkija, valtiotieteellinen tiedekunta